Lưu trữ hàng ngày: 08/08/2017

Chiến sĩ Mùa hè xanh làm theo lời Bác bằng những công trình thiết...

     Như đã thành thông lệ, mỗi năm cứ đến vào khoảng những ngày cuối cùng của chiến dịch Mùa hè xanh, sau...