Lưu trữ hàng ngày: 08/09/2017

THƯ MỜI LIÊN HOAN CÁN BỘ ĐOÀN THPT NĂM 2017

Để chào mừng các bạn có Tân sinh viên làm công tác Đoàn, lớp trưởng, Đảng viên, đối tượng Đảng ... đậu Đại học....