Lưu trữ hàng ngày: 10/01/2018

XUÂN TÌNH NGUYỆN 2018 – KHOA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU

Tiếp nối tinh thần xuân tình nguyện các năm, năm 2018, Liên Chi hội Khoa học và Công nghệ Vật liệu cùng với Đội...