Lưu trữ hàng ngày: 06/06/2018

Khảo sát, đánh giá trải nghiệm sử dụng xe đạp công cộng E-bike

Nhằm khảo sát, đánh giá trải nghiệm sử dụng và các đề xuất cải thiện dịch vụ cho dự án xe đạp công cộng...