[Phiếu biểu quyết] Văn kiện Đại hội Đoàn trường, lần IX (2017 – 2019)

0
5201

Đại biểu thực hiện phiếu biểu quyết thông qua form theo hướng dẫn có sẵn
Lưu ý: đại biểu phải nhập chính xác tên và Mã đại biểu có ghi trong thẻ đại biểu
(cuối mã vạch)

Link: PHIẾU BIỂU QUYẾT

#hcmus_daihoiIX

avcılar escort

CHIA SẺ