ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
 
Số: 119/KH-KHTN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập –Tự do – Hạnh phúc
Tp.  Hồ Chí Minh, ngày  01   tháng 08   năm 2019

 

 

KẾ HOẠCH

Chương trình “Sinh viên nghiên cứu Khoa học – Công nghệ” 2019

1          MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.1        Mục đích

 • Nhằm phát hiện, bồi dưỡng những ý tưởng sáng tạo của sinh viên về nghiên cứu khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, qua đó công nhận các công trình có giá trị về khoa học-công nghệ, ý nghĩa thực tiễn của sinh viên trong quá trình học tập tại Trường.
 • Góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, khích lệ sinh viên phát huy tiềm năng của mình trong nghiên cứu khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, góp phần tạo cầu nối quan trọng giữa giảng đường và thực tiễn đời sống.
 • Chọn và giới thiệu các đề tài xuất sắc tham dự các hội thi, giải thưởng các cấp.

1.2        Yêu cầu

 • Chọn lựa và đánh giá đúng các đề tài xuất sắc về công học, công nghệ, sáng tạo để tuyên dương khen thưởng.
 • Đảm bảo thực hiện đồng bộ và giới thiệu đề tài đến từ tất cả các Khoa trong Trường.
 • Thực hiện đảm bảo các nội dung kế hoạch đã đề ra và đảm bảo tiến độ thực hiện.

instagram takipçi alma

2          CUỘC THI “Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP” NĂM 2019

 • Dành cho nhóm sinh viên có ý tưởng đưa ra sản phẩm nhằm hỗ trợ giải quyết vấn đề thực tế trong xã hội và định hướng khởi nghiệp với sản phẩm đó.
 • Trường hợp ý tưởng khởi nghiệp được chọn vào vòng Chung kết, nhóm sinh viên cần sản phẩm hoặc mẫu sản phẩm để trình bày và giới thiệu.
 • Nhóm sinh viên đăng ký kể từ Vòng huy động vốn phải đảm bảo được tối thiểu là 2 người, tối đa là 5 người, trong đó có ít nhất 1 sinh viên đang theo học tại các khối ngành về khoa học tự nhiên, khoa học công nghệ và kỹ thuật tại Trường. Khuyến khích có sự tham gia của sinh viên các khối ngành kinh tế, luật, khoa học xã hội trong 1 nhóm.
 • Phối hợp với Trung tâm Đổi mới sáng tạo của Khu công nghệ phần mềm (ĐHQG-HCM) để tổ chức cuộc thi.

3          KHEN THƯỞNG CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ CỦA SINH VIÊN CÓ KẾT QUẢ XUẤT SẮC

3.1        Đề tài nghiên cứu khoa học-công nghệ xuất sắc của sinh viên bao gồm:

 • Đề tài khóa luận tốt nghiệp của sinh viên Đại học được đánh giá xuất sắc với điểm tối thiểu là 9,0/10.
 • Công trình nghiên cứu khoa học-công nghệ của sinh viên có kết quả công bố trên hội nghị/tạp chí khoa học có uy tín, hoặc có kết quả cao trong bảng xếp hạng các cuộc thi nghiên cứu khoa học (challenge) quốc tế.

3.2        Cách thực hiện

 • Ban chủ nhiệm Khoa xem xét, tổng hợp và giới thiệu với Ban tổ chức cấp Trường danh sách các đề tài nghiên cứu khoa học-công nghệ xuất sắc của sinh viên hoàn thành/công bố trong năm học 2018-2019 (theo mẫu số 1 và 2)
 • Ban tổ chức cấp Trường thông báo đến các sinh viên/nhóm sinh viên được Ban chủ nhiệm các Khoa giới thiệu về việc nộp đề tài (nộp bản điện tử).
 • Các sinh viên/nhóm sinh viên nộp đề tài cho Ban tổ chức cấp Trường.
 • Ban tổ chức cấp Trường thẩm định và đề nghị khen thưởng các đề tài đáp ứng đủ các tiêu chí cần thiết.
 • Tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học-công nghệ 2019 để các sinh viên/nhóm sinh viên trình bày kết quả nghiên cứu.

3.3        Về việc giới thiệu khóa luận xuất sắc

 • Ban chủ nhiệm Khoa xem xét và tổng hợp các khóa luận xuất sắc căn cứ trên kết quả của các hội đồng bảo vệ khóa luận tốt nghiệp tại Khoa, được tổ chức tại mỗi bộ môn, chuyên ngành hay chương trình đào tạo trực thuộc Khoa (ví dụ như Chương trình Tài năng, Chương trình Chất lượng cao, Chương trình Tiên tiến, Chương trình Việt – Pháp…)
 • Với mỗi bộ môn, chuyên ngành hay chương trình đào tạo có dưới 10 khóa luận, Khoa sẽ giới thiệu tối đa 01 khóa luận xuất sắc.
 • Với mỗi bộ môn, chuyên ngành hay chương trình đào tạo có từ 10 khóa luận trở lên, Khoa có thể giới thiệu tối đa 01 khóa luận xuất sắc cho mỗi 10 khóa luận của bộ môn, chuyên ngành, hay chương trình đào tạo của Khoa.
 • Trong trường hợp có nhiều khóa luận xuất sắc, Ban chủ nhiệm Khoa có thể đề xuất nhiều khóa luận hơn (và kèm theo lý do đề xuất).

3.4        Khen thưởng

 • Các đề tài được các Khoa giới thiệu, sau khi thẩm định ở cấp Trường, nếu đảm bảo các tiêu chí, sẽ được đề nghị tặng giấy khen của Hiệu trưởng và tiền thưởng 2.000.000 đồng/đề tài trong Hội nghị tổng kết Sinh viên Nghiên cứu Khoa học – Công nghệ năm 2019.
 • Số lượng đề tài dự kiến được khen thưởng là 50. Số lượng đề tài thực tế được khen thưởng có thể thay đổi tùy thuộc vào chất lượng các đề tài và kinh phí khen thưởng.
 • Ban tổ chức cấp Trường chọn một số đề tài xuất sắc tiêu biểu, có nhiều kết quả, thành tích đặc biệt trong các đề tài được giới thiệu. Đề tài xuất sắc tiêu biểu được khen thưởng 4.000.000 đồng/đề tài.

3.5        Tiêu chí:

Các đề tài xuất sắc được giới thiệu phải đảm bảo được các yêu cầu cơ bản sau:

 • Đề tài đã hoàn thành/công bố trong năm học 2018-2019 (tính đến 31/8/2019).
 • Đề tài có kết quả nghiên cứu hoàn chỉnh, có tính mới so với các kết quả nghiên cứu trong và ngoài.
 • Ưu tiên các đề tài có bài báo được đăng trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị khoa học có uy tín hay kết quả cao trong cuộc thi nghiên cứu khoa học (challenge) quốc tế.
 • Khóa luận được Hội đồng khóa luận đánh giá cao (điểm từ 9,0 trở lên).

3.6        Dự kiến triển khai

 • Đến hết ngày 30/8/2019: Ban chủ nhiệm các Khoa gửi công văn giới thiệu các đề tài nghiên cứu khoa học-công nghệ của sinh viên có kết quả xuất sắc về Văn phòng Đoàn thanh niên cơ sở 1.
 • 06/9/2019: Ban tổ chức cấp Trường thông báo danh sách các đề tài được giới thiệu từ các Khoa.
 • Đến hết ngày 23/9/2019: các sinh viên/nhóm sinh viên nộp đề tài cùng các minh chứng về bài báo, giải thưởng (nếu có) về Ban tổ chức cấp Trường. Các đề tài không nộp đầy đủ báo cáo và minh chứng có thể sẽ không được tiếp tục xem xét khen thưởng.
 • Tháng 10/2019: Ban tổ chức cấp Trường xem xét, thẩm định các đề tài.
 • Tháng 11-12/2019: tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình “Sinh viên nghiên cứu Khoa học – Công nghệ” năm 2019

4          GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI THAM GIA GIẢI THƯỞNG SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC EURÉKA LẦN 21 NĂM 2019

4.1        Lĩnh vực/chuyên ngành của Giải thưởng Euréka

 • Dưới đây là danh sách các lĩnh vực/chuyên ngành của giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka lần 21 năm 2019 có liên quan đến các ngành đào tạo tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM:
STT TÊN LĨNH VỰC CHUYÊN NGÀNH
      1. Lĩnh vực Công nghệ Hóa – Dược Hóa học; Công nghệ hóa học; Vật liệu mới – Công nghệ Nano; Dược liệu.
      2. Lĩnh vực Công nghệ thông tin Toán tin học; Công nghệ phần mềm; Điện tử viễn thông; Mạng máy tính truyền thông; Trí tuệ nhân tạo.
      3. Lĩnh vực Công nghệ Sinh – Y sinh Sinh học; Công nghệ Sinh học; Y học.
      4. Lĩnh vực Giáo dục Giáo dục học; Quản lý giáo dục.
      5. Lĩnh vực Kinh tế Tài chính, ngân hàng, kế toán – kiểm toán
      6. Lĩnh vực Kỹ thuậtCông nghệ Vật lý; Điện, điện tử; Kỹ thuật nhiệt;Kỹ thuật công nghệ.
      7. Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường Khoa học trái đất; Tài nguyên; Môi trường; Công nghệ môi trường; Kỹ thuật môi trường.
 • Mỗi Trường Đại học được giới thiệu tối đa 07 đề tài tham dự cho mỗi chuyên ngành trong từng lĩnh vực.
 • Thể lệ giải thưởng chi tiết: https://tinyurl.com/KHTNTheLeEureka2019

4.2        Cách thực hiện

 • Hình thức 1: Ban chủ nhiệm Khoa giới thiệu các đề tài tiềm năng, xuất sắc tham gia giải thưởng thông qua Đoàn thanh niên Trường. Danh sách đề tài được Khoa giới thiệu sẽ gửi về email: banhoctap@hcmus.edu.vn đến hết ngày 30/8/2019 (theo mẫu số 3)
 • Hình thức 2: Sinh viên đăng ký tham gia dự thi giải thưởng ở lĩnh vực phù hợp với đề tài nghiên cứu của mình, bắt đầu đăng ký từ ngày 12/8/2019 đến hết ngày 23/9/2019 tại đường dẫn: https://tinyurl.com/KHTNDangKyEureka2019
 • Sau khi tổng hợp các đề tài do các Khoa giới thiệu và do sinh viên tự đăng ký, Ban tổ chức cấp Trường sẽ thẩm định và chọn những đề tài đảm bảo tiêu chuẩn, tiềm năng để giới thiệu tham gia giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka lần 21 năm 2019 theo chuyên ngành/lĩnh vực phù hợp.
 • Các sinh viên/nhóm sinh viên được Ban tổ chức cấp Trường chọn sẽ nộp đề tài theo mẫu quy định của Ban tổ chức giải thưởng Euréka về Văn phòng Đoàn thanh niên cơ sở 1 đến hết ngày 20/9/2019.

5          CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC

5.1        Chuỗi hoạt động “Đồng hành cùng sinh viên học tốt – tích cực nghiên cứu khoa học – công nghệ”

 • Tổ chức các buổi tập huấn phương pháp học tập bậc đại học, phương pháp phát triển ý tưởng khoa học, phương pháp nghiên cứu khoa học-công nghệ, các kỹ năng cần thiết trong quá trình học tập và nghiên cứu khoa học-công nghệ của sinh viên, phương pháp kỹ năng khởi nghiệp trong sinh viên.

5.2        Tổng hợp và xây dựng Thư viện thông tin về các đề tài khóa luận

 • Tổng hợp các đề tài khóa luận tốt nghiệp đạt kết quả tốt của sinh viên trong năm học 2018-2019 để xây dựng thư viện thông tin các đề tài khóa luận sinh viên phục vụ việc tham khảo và lưu trữ dữ liệu phục vụ công tác kiểm định chất lượng.
 • Các nội dung chính cần tổng hợp: tên đề tài, tên sinh viên/nhóm sinh viên thực hiện, giảng viên hướng dẫn, nội dung chính, kết quả thực hiện, kinh phí (nếu có).
 • Đề nghị Ban chủ nhiệm các Khoa hỗ trợ việc tổng hợp thông tin các đề tài sinh viên từ Khoa và gửi file về email: banhoctap@hcmus.edu.vn đến hết ngày 30/8/2019 (theo mẫu số 4).

6          TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

6.1        Đối với phòng Khoa học Công nghệ

 • Phụ trách thẩm định các đề tài do các Khoa giới thiệu.
 • Phê duyệt kinh phí cho sinh viên tham dự các chương trình liên quan đến hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học, công nghệ, khởi nghiệp do đơn vị bên ngoài nhà trường tổ chức và trình Ban giám hiệu.
 • Liên kết với các đơn vị, doanh nghiệp để giới thiệu, hỗ trợ các tác giả triển khai thực hiện ý tưởng, đề tài.
 • Thông tin đến các Khoa, phòng ban các nội dung của Chương trình.

6.2        Đối với Ban chủ nhiệm các Khoa

 • Tổng hợp thông tin đề tài nghiên cứu khoa học,công nghệ, đề tài khóa luận của sinh viên theo yêu cầu của Ban tổ chức chương trình Sinh viên nghiên cứu khoa học, công nghệ.
 • Giới thiệu đề tài xuất sắc để Ban giám hiệu nhà trường khen thưởng và giới thiệu tham gia giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka lần 21 năm 2019.
 • Phối hợp với Đoàn thanh niên và phòng Khoa học Công nghệ để tổ chức các chuyên đề, hội thảo, tập huấn phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo cho sinh viên.

6.3        Đối với Đoàn thanh niên

 • Là thành viên thường trực và triển khai công tác tổ chức các hoạt động trong chương trình Sinh viên nghiên cứu khoa học-công nghệ năm 2019; tiếp nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ; tổ chức các cuộc thi và hoạt động hỗ trợ sinh viên.
 • Tổng hợp và giới thiệu đề tài xuất sắc tham gia giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học – công nghệ cấp cao hơn.
 • Tổng hợp thư viện đề tài nghiên cứu khoa học, công nghệ và ý tưởng sáng tạo sinh viên; hỗ trợ các Đoàn cơ sở chủ động tổ chức các lớp kỹ năng về phương pháp nghiên cứu khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo cho sinh viên.
 • Thường xuyên triển lãm, giới thiệu các đề tài, ý tưởng đạt giải cao trong chương trình đến sinh viên, hướng đến khả năng mở rộng để giới thiệu cho học sinh; chủ động tìm nguồn học bổng hỗ trợ, khuyến khích niềm say mê nghiên cứu khoa học, công nghệ, sáng tạo của sinh viên.

  7          TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

 • 15/7/2019: Dự thảo nội dung và kế hoạch chương trình “Sinh viên nghiên cứu Khoa học – Công nghệ” năm 2019 để trình và xin ý kiến Đảng ủy – BGH Nhà trường.
 • 05 – 09/8/2019: triển khai chương trình “Sinh viên nghiên cứu Khoa học – Công nghệ” đến các đơn vị trong Trường và sinh viên.
 • 12 – 30/8/2019:
  • Các Khoa tổng hợp, chọn lọc và giới thiệu với Ban tổ chức cấp trường về các đề tài nghiên cứu khoa học-công nghệ xuất sắc của sinh viên; các đề tài giới thiệu dự thi giải thưởng Euréka lần 21 năm 2019; danh sách các đề tài khóa luận trong năm học 2018-2019.
  • Sinh viên đăng ký tham gia giải thưởng Euréka lần 21 năm 2019.
 • 06/9/2019: Thông báo danh sách các đề tài được giới thiệu từ các Khoa để xét trao Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học-công nghệ cấp Trường năm 2019.
 • 23/9/2019: Sinh viên nộp đề tài để xét Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học-công nghệ cấp Trường năm 2019.
 • 23/9/2019: Sinh viên nộp đề tài tham gia giải thưởng Euréka lần 21 năm 2019
 • 30/9/2019: Ban tổ chức của Trường nộp các đề tài cho Ban tổ chức giải thưởng Euréka lần 21 nằm 019
 • Tháng 10/2019: Ban tổ chức cấp Trường thẩm định các đề tài để xét trao Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học-công nghệ cấp Trường năm 2019
 • Tháng 11-12/2019: tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình “Sinh viên nghiên cứu Khoa học – Công nghệ” năm 2019
 • Tháng 12/2019: họp tổng kết và rút kinh nghiệm.

 

 

CHIA SẺ