TIẾP TỤC TRIỂN KHAI CUỘC VẬN ĐỘNG “NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM” TẠI TRƯỜNG NĂM 2023

0
4

Tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới và tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, tăng cường thực hiện thiết thực, hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”,

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thông tin, quán triệt, phổ biến rộng rãi, sâu sắc hơn Chỉ thị số 03-CT/TW, Chỉ thị số 28/CT-TTg, Thông tư số 09-TT/TU, Thông tri số 22-TT/QU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân, nhằm nâng cao nhận thức và hành động đúng, làm nòng cốt và gương mẫu trong việc thực hiện tiêu dùng hàng Việt Nam.

Rà soát, bổ sung kế hoạch, chương trình hành động đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động trên ba nội dung trọng tâm (1) đổi mới, sáng tạo, đổi mới công nghệ; (2) có cơ chế chính sách phù hợp với luật pháp quốc tế để kích thích sản xuất, tiêu dùng trong nước; (3) tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên, người tiêu dùng ưu tiên mua sắm, sử dụng hàng Việt Nam, xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam.

Đổi mới hình thức tuyên truyền để doanh nghiệp nâng cao trách nhiệm hơn trong xây dựng và đăng ký thương hiệu hàng hóa, ứng dụng công nghệ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tuyên truyền, giới thiệu những sản phẩm, dịch vụ thương hiệu Việt chất lượng; khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong nước đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu sản phẩm (dịch vụ), hàng hóa Việt có chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, giá cả phù hợp, được người tiêu dùng ưa thích; các cơ quan, đơn vị có sử dụng ngân sách Nhà nước ưu tiên sử dụng sàn phẩm, hàng hóa, dịch vụ Việt Nam phù hợp với các cam kết quốc tế và luật pháp Việt Nam.

Rà soát, tháo gỡ những khó khăn của các doanh nghiệp, trước hết là doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp công nghệ số tham gia vào chuỗi sản xuất hàng hóa, dịch vụ chất lượng cao; phát triển doanh nghiệp và thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; có chính sách cụ thể, tạo môi trường sản xuất kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng và bảo vệ thương hiệu, chuyển đổi số và khai thác có hiệu quả các sàn giao dịch thương mại điện tử để quảng bá, giới thiệu sản phẩm, đưa hàng Việt đến với người tiêu dùng; tổ chức các hội chợ triển lãm; giới thiệu sản phẩm công nghệ mới, ngành hàng thuộc lĩnh vực sản phẩm chủ lực của thành phố, quận nhằm thúc đẩy nâng cao giá trị và tiêu chuẩn hàng hóa Việt; cung cấp thông tin thị trường, chất lượng hàng hỏa Việt Nam để người dân lựa chọn…

Tăng cường thực hiện vai trò tiếp nhận yêu cầu trợ giúp doanh nghiệp, ứng dụng công nghệ thông tin, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phàn ánh các khó khăn, vướng mắc kịp thời, hiệu quả về các nội dung liên quan thủ tục hành chính, tư van pháp luật, thuế,… đến các cơ quan có thẩm quyền; tổ chức hội thảo, tọa đàm, chương trinh tôn vinh các doanh nghiệp sản xuất, phân phối sàn phẩm, hàng hóa của thành phố, quận được người tiêu dùng ưa chuộng và đạt doanh số cao; các sản phẩm tiêu biểu của địa phương; tổ chức tôn vinh những doanh nhân, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo để hàng hóa, thương hiệu Việt phát triển.

CHIA SẺ