BẢNG NGANG CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN  NĂM HỌC 2022 – 2023

0
39
THÀNH  ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC

 KHOA HỌC TỰ NHIÊN

***

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 9 năm 2022

BẢNG NGANG

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN 

NĂM HỌC 2022 – 2023

Văn bản đính kèm

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

CHIA SẺ