1. Tiêu chí “3 NẮM”: nắm tình hình Đoàn viên, thanh niên; nắm tình hình địa phương, đơn vị; nắm nghiệp vụ công tác Đoàn.

1.1. Nội dung thực hiện

– Nắm được số lượng, thành phần, đặc điểm, hoàn cảnh, quá trình hoạt động của từng Đoàn viên, thanh niên; phân tích được đối tượng, tình hình biến động thanh niên trong đơn vị.

– Nắm bắt chủ trương, yêu cầu, tình hình phát triển, những diễn biến về an ninh chính trị, hoạt động kinh tế, tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong Đoàn viên, thanh niên.

– Nắm Điều lệ Đoàn và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn, thực hiện các nghiệp vụ công tác Đoàn theo đúng quy định.

1.2. Giải pháp thực hiện

– Chủ động rà soát, thống kê tình hình thanh niên trên địa bàn (nắm được danh sách thanh niên chưa được tập hợp vào tổ chức Đoàn – Hội); thường xuyên gần gũi, liên hệ mật thiết với từng Đoàn viên, thanh niên tại đơn vị thông qua đội ngũ cán bộ Đoàn, lực lượng nồng cốt, gia đình, nhà trường, đơn vị; thường xuyên tìm kiếm nguồn lực, phối hợp với các đơn vị để có hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ cụ thể cho Đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tại đơn vị, đặc biệt là thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tính đồ tôn giáo.

– Xây dựng các tổ, nhóm nắm bắt dư luận xã hội; ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng các trang mạng xã hội hiệu quả (zalo, facebook…) để có thể kịp truyền tải những thông tin chính thống, đáng tin cậy đến Đoàn viên, thanh niên.

– Đổi mới phương thức quản lý Đoàn viên thông qua việc ứng dụng sâu công nghệ thông tin vào công tác quản lý; thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh việc quản lý hồ sơ Đoàn, Đoàn vụ theo đúng quy định, thực hiện nghiêm túc việc xóa tên Đoàn viên đối với những Đoàn viên không đóng Đoàn phí, không sinh hoạt chi Đoàn không có lý do chính đáng theo quy định của Điều lệ Đoàn và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn.

– Thực hiện đúng quy trình đánh giá kết quả hoạt động của đơn vị và các tổ chức Đoàn trực thuộc; thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh việc đánh giá, xếp loại chất lượng Đoàn viên, tổ chức Đoàn trực thuộc mỗi năm học, đảm bảo đúng quy định, hướng dẫn. Khắc phục tình trạng chạy theo thành tích trong đánh giá, xếp loại chất lượng Đoàn viên, tổ chức Đoàn.

– Thường xuyên cập nhật danh sách Đoàn viên, khắc phục tình trạng quản lý số lượng Đoàn viên trên sổ sách mà không nắm được số lượng thực tế Đoàn viên đang sinh hoạt tại đơn vị.

– Theo dõi, nhận xét, đánh giá, xếp loại chất lượng Đoàn viên định kỳ mỗi năm học vào sổ Đoàn viên.

– Thực hiện đảm bảo quy trình phát triển Đoàn viên mới, chuyển sinh hoạt Đoàn, trưởng thành Đoàn.

2. Tiêu chí “3 BIẾT”: biết Nghị quyết; biết chương trình, biết nhu cầu.

2.1. Nội dung thực hiện

– Biết rõ Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, chủ trương của nhà trường, khoa, đơn vị; biết những vấn đề chính của Nghị quyết Đảng các cấp có liên quan đến công tác thanh niên; biết rõ nội dung, tinh thần những nghị quyết quan trọng của Đoàn các cấp.

– Biết nội dung chương trình công tác, chỉ tiêu thực hiện của Đoàn các cấp, những phong trào hành động do Đoàn cấp trên chỉ đạo.

– Biết được nhu cầu của Đoàn viên, thanh niên trong đơn vị trên các lĩnh vực học tập, làm việc, nghiên cứu khoa học, vui chơi giải trí…

2.2. Giải pháp thực hiện

– Thường xuyên tuyên truyền Đoàn viên, thanh niên tìm hiểu và nắm những nội dung cơ bản về Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, chủ trương của nhà trường, khoa, đơn vị, những vấn đề chính của Nghị quyết Đảng các cấp có liên quan đến thanh niên và có giải pháp cụ thể hóa trong việc triển khai thực hiện; tuyên truyền quán triệt, cập nhật nội dung chương trình công tác, chỉ tiêu thực hiện, nhữngphong trào hành động và chương trình, phong trào do Đoàn cấp trên triển khai, chỉ đạo.

– Tổ chức thiết kế các sản phẩm tuyên truyền trực quan, sinh động về Nghị quyết, Chương trình hành động; tuyên truyền kiến thức Pháp luật cơ bản và các Luật có liên quan, ảnh hưởng trực tiếp đến Đoàn viên, thanh niên.

– Thực hiện khảo sát nhu cầu của Đoàn viên, thanh niên trong đơn vị trên các lĩnh vực học tập, làm việc, nghiên cứu khoa học, vui chơi giải trí…

– Chủ động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ Đoàn, Đoàn viên, thanh niên của đơn vị.

– Thường xuyên định hướng, nâng cao tính chính trị trong sinh hoạt chi Đoàn, lồng ghép sinh hoạt chính trị với nhiệm vụ học tập, rèn luyện. Cải tiến nội dung, hình thức tổ chức sinh hoạt chi Đoàn, xuất phát từ vấn đề mà Đoàn viên quan tâm; linh hoạt thời gian, đa dạng trong địa điểm trong sinh hoạt, tạo thuận lời cho Đoàn viên, thanh niên tham gia.

– Xây dựng chương trình, nội dung bằng những việc làm thiết thực, tăng tính định hướng về tư tưởng chính trị đối với Đoàn viên.

3. Tiêu chí “3 LÀM”: làm công trình thanh niên; làm chương trình, kế hoạch hoạt động hằng năm; làm công tác tuyên truyền, vận động quần chúng và tham mưu cấp ủy, phối hợp với các tổ chức liên quan.

3.1. Nội dung thực hiện

– Làm công trình thanh niên: Căn cứ nội dung hướng dẫn của Đoàn cấp trên, xác lập các nội dung đặc thù của đơn vị, từ đó đăng ký, tổ chức thực hiện và đạt kết quả tốt công trình thanh niên, đảm bảo mỗi cơ sở Đoàn đăng ký ít nhất một công trình thanh niên đạt kết quả được công nhận.

– Làm chương trình, kế hoạch hoạt động: Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác hằng năm và thực hiện tốt các chỉ tiêu, mục tiêu theo kế hoạch, chương trình đề ra.

– Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng: tổ chức cho Đoàn viên làm công tác vận động thanh niên vào tổ chức Đoàn – Hội, vận động người dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

3.2. Giải pháp thực hiện

– Xây dựng chương trình hành động, kế hoạch công tác gắn với cụ thể hóa Nghị quyết của cấp ủy Đảng, chỉ đạo của Đoàn cấp trên và nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Xác lập những nội dung tham gia giải quyết các vấn đề khó, tồn tại của đơn vị, những nội dung tham giải quyết các vấn đề khó, tồn tại của đơn vị, những nội dung có tính mới, sáng tạo, nâng cao hoạt động và khắc phục hạn chế, vấn đề cần lưu ý của năm trước.

– Triển khai có hiệu quả công trình, phần việc thanh niên gắn với chuyên môn của Đoàn viên, thanh niên gắn với chuyên môn của Đoàn viên, thanh niên và nhu cầu của đơn vị. Thống nhất và lựa chọn ít nhất 01 công trình thanh niên để thực hiện trong năm học đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, cùng tham gia thực hiện nhiệm vụ học tập, nghiên cứu khoa học. Khi tổ chức nghiệm thu công trình mời Đoàn cấp trên cùng tham gia, theo dõi, đánh giá chất lượng và góp ý cho việc thực hiện công trình cho những năm học tiếp theo.

– Chủ động kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động, để bổ sung, điều chỉnh phù hợp định kỳ mỗi học kỳ. Chủ động trong tự phê bình và phê bình, thiết lập các kênh lắng nghe ý kiến đóng góp ý kiến về hoạt động Đoàn tại đơn vị; xây dựng, nhân rộng và học tập các mô hình, giải pháp hiệu qua và gương điển hình tiên tiến.

– Dựa vào chương trình công tác, có hướng dẫn nội dung sinh hoạt cho các tổ chức Đoàn trực thuộc để tạo sự thống nhất chung một số nội dung trọng tâm chỉ đạo thực hiện.

– Cụ thể hóa nội dung Chương trình Rèn luyện Đoàn viên phù hợp với điều kiện học tập, rèn luyện của Đoàn viên.

– Có hình thức tuyên dương, khen thưởng, nhân rộng đối với tổ chức Đoàn, Đoàn viên có các mô hình, giải pháp thực hiện tốt Chương trình Rèn luyện Đoàn viên, công trình thanh niên, giải quyết các vấn đề đang được quan tâm của đơn vị.

– Tham mưu với cấp ủy Đảng về các cơ chế, điều kiện cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên của đơn vị gắn liền với chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, các giải pháp tạo nguồn, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn, nâng cao chất lượng Đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng; chủ động xây dựng các nội dung phối hợp mang tính dài hạn với lãnh đại cácphòng ban, đoàn thể trong nhà trường; vận động nguồn lực cho các hoạt động tại đơn vị.

– Vận động gia đình và người dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

– Nhân rộng các loại hình tổ, đội, nhóm, câu lạc bộ hoạt động hiệu quả để phát huy, đoàn kết, tập hợp thanh niên và từng bước nâng cao chất lượng Đoàn viên gắn với các giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức “Ngày Đoàn viên” mỗi năm học.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Cấp trường
– Ban hành Hướng dẫn, triển khai, quán triệt đến các cơ sở Đoàn, chi Đoàn

nhằm đảm bảo kết quả của quá trình tổ chức thực hiện. Tổ chức Hội thi Bí thư chi Đoàn giỏi năm 2020, 2022.

– Phân công Ban Tổ chức Xây dựng Đoàn trường là bộ phận thường trực để tham mưu, theo dõi và đôn đốc việc tổ chức thực hiện, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện cho Ban Thường vụ Đoàn trường.

– Phân công Văn phòng Đoàn trường chủ trì tham mưu đưa tiêu chí xây dựng Đoàn cơ sở, chi Đoàn “3 nắm, 3 biết, 3 làm” vào thanh điểm đánh giá công tác Đoàn và phong trao thanh niên của các cơ sở Đoàn, chi Đoàn trực thuộc.

– Phân công Ủy ban Kiểm tra Đoàn trường chủ trì tiến hành kiểm tra, giám sát chuyên đề về công tác triển khai và thực hiện của các đơn vị.

– Phân công Ban Tuyên giáo Đoàn trường chủ trì thực hiện các sản phẩm tuyên truyền trên các trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội và chuyển tải về cơ sở.

– Phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường thường xuyên nắm tình hình cơ sở Đoàn phụ trách để kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

2. Đoàn cơ sở

– Từ những nội dung hướng dẫn, định hướng chỉ đạo của Đoàn trường, căn cứ thực tiễn của đơn vị cụ thể hóa các tiêu chí thành các nội dung hoạt động cụ thể và báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Đoàn trường.

– Tổng hợp kết quả thực hiện và những đề xuất, kiến nghị trong quá trình thực hiện gửi về Ban Thường vụ Đoàn trường.

3. Chi Đoàn

– Cụ thể hóa các tiêu chí thành các nội dung hoạt động của chi Đoàn, trong đó tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình Rèn luyện Đoàn viên.

– Báo cáo kết quả thực hiện và những đề xuất, kiến nghị trong quá trình thực hiện gửi về Ban Chấp hành Đoàn cơ sở.

4. Chế động thông tin, báo cáo

Các cơ sở Đoàn trực thuộc tổng hợp báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Ban Thường vụ Đoàn trường trước ngày 20/4 hằng năm, áp dụng từ năm học 2020 – 2021 thông qua Ban Tổ chức Xây dựng Đoàn trường (hộp thư điện tử: bantcxd@hcmus.edu.vn). Trường hợp có vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện, Ban Thường vụ Đoàn trường sẽ thông báo bằng văn bản.

Trên đây là Hướng dẫn xây dựng Đoàn cơ sở, chi Đoàn “3 nắm, 3 biết, 3 làm” giai đoạn 2019 – 2022, Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

Nơi nhận:

– Thành Đoàn: BTV, BTC, BKT, BTNTH; – Ban CSĐ ĐHQG-HCM;
– Đảng ủy – BGH;
– Đoàn trường: BTV, BCH, BCN;

– Đoàn cơ sở, chi Đoàn; – Lưu: VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

PHÓ BÍ THƯ

Huỳnh Tuấn Khương

CHIA SẺ