Lưu trữ hàng ngày: 09/08/2017

Hành trình chuyên chở những yêu thương

Từ tờ mờ sáng ngày 08/08/2017, chuyến xe mang theo những yêu thương của chiến sĩ Mùa hè xanh trường Đại học Khoa học...