CHƯƠNG TRÌNH Công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2020 – 2021

0
35

THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

***

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 9 năm 2020

CHƯƠNG TRÌNH

Công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2020 – 2021

(Kèm theo)

Văn bản đính kèm.

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN – HỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CHIA SẺ