CHƯƠNG TRÌNH Công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2021 – 2022 (Các hoạt động trong năm)

0
40

THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

***

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 9 năm 2021

CHƯƠNG TRÌNH

Công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2021 – 2022

(Các hoạt động trong năm)

Văn bản đính kèm.

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CHIA SẺ