Chương trình Sinh viên nghiên cứu khoa học 2016

0
2470

Thông tin chi tiết về Chương trình Sinh viên Nghiên cứu Khoa học năm 2016:
+ Chương trình SV NCKH 2016: http://tinyurl.com/chuongtrinhsvnckh2016
+ Thể lệ cuộc thi S-Ideas 2016: http://tinyurl.com/thelesideas2016
+ Thể lệ giải thưởng SV NCKH 2016: http://tinyurl.com/thelesvnckh2016

Đăng kí:
+ Sàn ý tưởng: https://doantn.hcmus.edu.vn/S-IDEAS
hoặc http://tinyurl.com/sinhviensangtao

+ Giải thưởng SV NCKH:
https://doantn.hcmus.edu.vn/SVNCKH hoặc
http://tinyurl.com/sinhviennghiencuukhoahoc

Một số tư liệu:
+ Kỷ yếu Chương trình SV NCKH năm 2015:
http://issuu.com/banhoctapdoantruon…/…/ky_yeu_sv_nckh_2015/1
+ Phim tổng kết Chương trình SV NCKH năm 2015: https://youtu.be/-E27E4RnKeY
+ Phim triển khai Chương trình SV NCKH năm 2016:https://youtu.be/r2uaOTspdNE
+ Phim chia sẻ về S-Ideas: https://www.youtube.com/playlist…

d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);

CHIA SẺ