Theo Hướng dẫn số 52-HD/BTGTW, Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị tuyên truyền về lịch sử quan hệ hai nước, các dấu mốc lịch sử quan trọng, những kết quả, thành tựu đã đạt được trong 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Campuchia (24/6/1967 – 24/6/2022). Sự gắn bó của Nhân dân hai nước trong các giai đoạn lịch sử; những chia sẻ của lực lượng cách mạng hai nước trong giai đoạn chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ để giành độc lập dân tộc; những đóng góp, hi sinh của quân và dân Việt Nam trong thời kỳ cùng Nhân dân Campuchia lật đổ chế độ diệt chủng Pôn Pốt.

Tuyên truyền về kết quả công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền; công tác quản lý biên giới; về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc ký kết các văn bản pháp lý, công nhận thành quả 84% công tác phân giới, cắm mốc trên thực địa và công tác quản lý tuyến biên giới theo các văn bản đã ký kết. Phê phản, bác bỏ kịp thời các quan điểm sai trái, thông tin xuyên tạc về quan hệ hai nước, nhất là về vấn đề biên giới đất liền giữa hai nước.

Tuyên truyền về kết quả, thành tựu trong hợp tác chính trị, kinh tế, văn hóa, an ninh, quốc phòng… giữa hai nước thời gian qua, trong đó quan hệ chính trị tiếp tục giữ vai trò nòng cốt, định hướng trong quan hệ hai nước. Hai bên duy trì và phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác thông qua việc tăng cường trao đổi các chuyến thăm, các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao và các cấp; ký kết nhiều văn kiện hợp tác làm cơ sở để thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Campuchia và các hoạt động trong “Năm Hữu nghị Việt Nam – Campuchia 2022”…

Theo Hướng dẫn số 52-HD/BTGTW, Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị tuyên truyền về quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào qua các thời kỳ lịch sử, tập trung nhấn mạnh vào giai đoạn từ năm 1962 đến nay; làm rõ bản chất đặc biệt, ý nghĩa, bài học lịch sử của mối quan hệ vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào.

Khẳng định quan hệ Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam là một điển hình, một hình mẫu hiếm có về sự gắn kết bền chặt, thủy chung, trong sáng và đầy hiệu quả giữa hai dân tộc đấu tranh vì độc lập, tự do và tiến bộ xã hội…

Chú trọng tuyên truyền, làm nổi bật những thành tựu hợp tác mà hai nước đã đạt được trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước. Khẳng định quan hệ Việt Nam – Lào là quan hệ hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, an ninh, quốc phòng, kinh tế, văn hóa, giáo dục.., trong đó quan hệ chính trị giữ vai trò nòng cốt, định hướng tổng thể trong quan hệ hai nước. Hai bên đã phát huy những cơ chế hợp tác sẵn có, đồng thời triển khai những cơ chế hợp tác mới; phối hợp chặt chẽ trong các vấn đề chiến lược; thường xuyên trao đổi các đoàn cấp cao và các cấp dưới nhiều hình thức, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào; ký kết nhiều văn kiện hợp tác quan trọng giữa hai Đảng, hai Chính phủ, tạo hành lang pháp lý thuận lợi thúc đẩy quan hệ hợp tác.

Tuyên truyền về nội dung và ý nghĩa của hai sự kiện quan trọng là Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào (05/9/1962) và Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào (18/7/1977).

Tập trung tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm trang trọng và phong phú ở cả hai nước nhằm tuyên truyền và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào.

Chú trọng tuyên truyền, thông tin đậm nét về các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao của Đảng và Nhà nước; trao đổi đoàn, giao lưu, hợp tác giữa các ban, bộ, ngành địa phương hai nước, đặc biệt là các ban, bộ, ngành có quan hệ hợp tác với Lào, các địa phương có chung đường biên giới. Tuyên truyền về các hoạt động mit tinh, kỷ niệm, trao đổi điện mừng; hoạt động giao lưu nhân dân, văn hóa, thể thao, triển lãm, hội thảo của các cơ quan, doanh nghiệp… Tăng cường các sự kiện, ấn phẩm góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, thiên nhiên, con người, văn hóa của hai nước…

CHIA SẺ