[Đoàn khoa SH – CNSH] VOV Số phát sóng 39 – Cuộc thi học thuật: Hành trình theo chân Bác, phiên bản “Mở rộng”, năm 2022

0
192

Các lĩnh vực kiến thức cần có trong cuộc thi Hành trình theo chân Bác, phiên bản “mở rộng”, năm 2022. 

VOV được lên sóng vào 29/12/2022.

Lĩnh vực kiến thức bao gồm những nội dung mới:

Triết học Mác-Lênin, Kinh tế chính trị Mác-Lênin và Chủ nghĩa xã hội khoa học.

Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Kiến thức xã hội, Nghị quyết Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp và Nghị quyết Đảng Cộng sản Việt Nam các cấp.

CHIA SẺ