[NVC] – Kết quả đăng ký sử dụng phòng 29/02/2016

0
1860
STT NỘI DUNG ĐƠN VỊ SỐ LƯỢNG THỜI GIAN PHÒNG GHI CHÚ LIÊN LẠC
1 Họp BTC Chấn động Pangaea Đoàn khoa – Liên chi Hội 50 Thứ 3
01/03/2016
15h00 – 18h00
C.41 Trần Kim Phẳng
2 Họp giao ban chi Đoàn Đoàn khoa VL- VLKT 30 Thứ 3
01/03/2016
11h30 – 12h15
F.111 Trần Anh Duy
3 Vòng Loại cuộc thi “Khóa luận – Bạn sẵn sàng” LCH khoa VL – VLKT 50 Chủ nhật
06/03/2016
8h00 – 17h00
F.305 Lâm Hồng Hải
4 Tập huấn thiết kế Ban Phong trào Ban Phong trào HSV trường 10 Chủ nhật
06/03/2016
8h00 – 17h00
B.37 Trần Thị Kim Yến

}

CHIA SẺ